Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ที่นี่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
เดือนตุลาคม 66 – ธันวาคม 2566

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นักวิชาการ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

วีดีทัศน์กระจายอำนาจฯ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Go to Top