ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2024 (UNPSA) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

           

อ่านต่อ »

18 กันยายน 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

           

อ่านต่อ »

30 สิงหาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนะแนวทางและส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

           

อ่านต่อ »

4 สิงหาคม 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

           

อ่านต่อ »

26 กรกฎาคม 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. และคณะอนุกรรมการประสานงานการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

           

อ่านต่อ »

12 กรกฎาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

           

อ่านต่อ »

5 กรกฎาคม 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

           

อ่านต่อ »

27 มิถุนายน 2566|

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

           

อ่านต่อ »

26 มิถุนายน 2566|
Go to Top