ความเป็นมาของสำนักงาน ก.ก.ถ.

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.)

เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน ก.ก.ถ.

.สำนักงาน ก.ก.ถ. มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

…….มาตรา 15 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

…….(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
…….(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
…….(3) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
…….(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
…….(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

พันธกิจ (Mission)

1. ทำหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม

3. จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับ ดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ

4. พัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. เสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. จัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามความจำเป็น

9. ศึกษา วิจัย และเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ

10. ติดตาม ประเมินผล และประมวลผลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12. วางระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประสานเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ

14. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบและคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ

15. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ

17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย