• ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 
  • รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  • คู่มือ วิธีการตรวจสอบคะแนนการกรอกข้อมูลระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นส่วนประกอบในการให้คะแนนประเมินฯ ร้อยละ 10 ของคะแนน รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดคู่มือคลิก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร