armathiphol

Home| armathiphol

About armathiphol

This author has not yet filled in any details.
So far armathiphol has created 232 blog entries.

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2023-02-02T11:37:17+07:002 กุมภาพันธ์ 2566|

                 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

2023-01-26T09:42:20+07:0026 มกราคม 2566|

                     วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายยอดวุฒิกลิ่นทอง ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

2023-01-26T09:24:46+07:0026 มกราคม 2566|

               วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 107 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

2023-01-19T09:36:23+07:0019 มกราคม 2566|

              วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

2023-01-20T10:11:40+07:0017 มกราคม 2566|

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ -------------  รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 คลิกดูรายชื่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

2023-01-17T08:21:48+07:0017 มกราคม 2566|

              วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณครั้งที่

อ่านต่อ »

การประชุม (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

2023-01-13T10:05:00+07:0013 มกราคม 2566|

                วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. และนายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังของ อปท. ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

2023-01-12T08:29:35+07:0012 มกราคม 2566|

               วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video

อ่านต่อ »

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

2023-01-09T09:25:29+07:009 มกราคม 2566|

             วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี่สมัครรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้

อ่านต่อ »

การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “2 ทศวรรษรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

2023-01-09T09:17:01+07:009 มกราคม 2566|

             วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “2 ทศวรรษรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” โดยมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย

อ่านต่อ »

Go to Top