armathiphol

Home| armathiphol

About armathiphol

This author has not yet filled in any details.
So far armathiphol has created 26 blog entries.

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในภารกิจอาสาสมัครควบคุมไฟป่าของ อปท.

2021-04-28T14:59:32+07:0028 เมษายน 2564|

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในภารกิจอาสาสมัครควบคุมไฟป่าของ อปท.

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

2021-04-28T14:54:53+07:0028 เมษายน 2564|

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ มติที่ประชุม

อ่านต่อ »

การประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

2021-04-28T14:32:03+07:0028 เมษายน 2564|

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

2021-04-07T09:18:11+07:007 เมษายน 2564|

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง 1.

อ่านต่อ »

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2021-04-02T07:29:47+07:002 เมษายน 2564|

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษยายน 2564 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -

อ่านต่อ »

การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2021-04-02T07:23:05+07:002 เมษายน 2564|

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สกถ. ได้จัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม นายวรพงศ์​ อุตทานนท์ตรี ผอ.สนผ. สกถ. กล่าวรายงานและนายวิทยา โชค​เศรษฐกิจ​ นวค.นผ.ชพ. บรรรยายเรื่องทิศทางและนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนวัตกรรมให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด

อ่านต่อ »

การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

2021-04-02T07:19:03+07:002 เมษายน 2564|

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประทเศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ดำเนินการเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน

อ่านต่อ »

การประชุมหารือคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2021-03-31T07:49:02+07:0031 มีนาคม 2564|

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ห้องสมุดเดิม ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมหารือคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง 1) แนวทางการขอตั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

2021-03-26T15:09:02+07:0026 มีนาคม 2564|

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณา

อ่านต่อ »

Go to Top