About armathiphol

This author has not yet filled in any details.
So far armathiphol has created 92 blog entries.

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

2022-01-20T09:15:28+07:0020 มกราคม 2565|

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทรี ผอ.ส่วนนิติการ สกถ. เป็นเลขานุการ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (Application Zoom)

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565

2022-01-13T11:09:01+07:0013 มกราคม 2565|

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นเว็บซูม (Application Zoom) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธาน นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส เป็นอนุกรรมการ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 8/2564

2021-12-28T10:13:38+07:0028 ธันวาคม 2564|

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 8/2564 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธาน นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สกถ. เป็นเลขานุการ

อ่านต่อ »

การประชุมหารือการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

2021-12-28T10:09:26+07:0028 ธันวาคม 2564|

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุมหารือการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

อ่านต่อ »

การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2564

2021-12-28T10:01:49+07:0028 ธันวาคม 2564|

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา ก.ก.ถ. เข้าร่วมประชุม และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564

2021-12-24T09:36:49+07:0024 ธันวาคม 2564|

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ

อ่านต่อ »

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2021-12-24T09:37:48+07:0024 ธันวาคม 2564|

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

การประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นวัตกรรมท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่สากล”

2021-12-24T09:23:00+07:0024 ธันวาคม 2564|

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นวัตกรรมท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่สากล” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

2021-12-20T13:57:09+07:0020 ธันวาคม 2564|

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบ Zoom meeting ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ

อ่านต่อ »

การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-12-14T12:20:26+07:0014 ธันวาคม 2564|

          การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

Go to Top