ข่าวประชาสัมพันธ์

Home| ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2021-01-28T18:06:40+07:00

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน

อ่านต่อ »

18 พฤษภาคม 2566|

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ฉบับ

************************************* ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.

อ่านต่อ »

3 พฤษภาคม 2566|

ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม

อ่านต่อ »

5 เมษายน 2566|

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุม

อ่านต่อ »

24 มีนาคม 2566|

กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท. ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท. ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล  United

อ่านต่อ »

21 มีนาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »

15 มีนาคม 2566|

การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

- ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.

อ่านต่อ »

1 มีนาคม 2566|

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ ระหว่างวันที่ 25 -

อ่านต่อ »

26 ธันวาคม 2565|

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัลสำหรับการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------      

อ่านต่อ »

26 ธันวาคม 2565|

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

22 ธันวาคม 2565|

“สถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทยดีขึ้นหรือเลวลง”

การระบุว่า “สถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทยดีขึ้นหรือเลวลง” ผู้เขียนประเมินจากปัจจัยที่เกิดขึ้น 3

อ่านต่อ »

15 ธันวาคม 2565|

การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 5 มกราคม 2566

---------------------------      ขอเชิญผู้บริหาร

อ่านต่อ »

8 ธันวาคม 2565|

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

1 กันยายน 2565|
Go to Top