ข่าวประชาสัมพันธ์2021-01-28T18:06:40+07:00

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.ครั้งที่ 4/2564 เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

9 ธันวาคม 2564|

สำนักงาน ก.ก.ถ. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ »

26 พฤศจิกายน 2564|

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม โครงการ “ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม โครงการ “ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

อ่านต่อ »

26 พฤศจิกายน 2564|

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

  ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.ครั้งที่ 3/2564 วาระเพิ่มเติม

อ่านต่อ »

19 ตุลาคม 2564|

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. และผู้สนใจเข้าร่วมชมพิธีมอบรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมชมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ »

6 ตุลาคม 2564|

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของ สำนักงาน กกต.

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของ สำนักงาน

อ่านต่อ »

3 ตุลาคม 2564|

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

       สำนักพระราชวัง

อ่านต่อ »

9 สิงหาคม 2564|

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/64 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/64  ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

31 พฤษภาคม 2564|

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจำนวน 9 ฉบับ ที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจฯ

1. ร่างพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่

อ่านต่อ »

5 กุมภาพันธ์ 2564|

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านต่อ »

28 มกราคม 2564|

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

อ่านต่อ »

28 มกราคม 2564|

ระยะเวลาการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.

ระยะเวลาการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านต่อ »

23 พฤศจิกายน 2563|
Go to Top