คำกล่าว รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน
ภาพผู้เข้ารับรางวัล

การชี้แจงการกรอกใบสมัคร

คู่มือประกอบการสมัคร

หนังสือเชิญชวนรับสมัคร

ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง