กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

– พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 Download

– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 Download

– พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 Download

– พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 Download

– พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 Download

– พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 Download

– พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 Download

– พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 Download

– พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 Download

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 Download

– พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 Download

– พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 Download

– พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 Download

– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Download

– พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 Download

– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 Download

– พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 Download

– พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 Download

– พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 Download

– พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 Download

– พระราชบัญญัติทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. 2499 Download

– พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 Download

– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ. 2551 Download

– พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 Download

– พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 Download

– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 Download

– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 Download

– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 Download

– พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 Download

– พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482 Download

– พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 Download

– พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 Download

– พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 Download

– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Download

– พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 Download

– พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 Download

– พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 Download

– พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 Download

– พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 Download

– พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464 Download

– พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 Download

– พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2428 Download

– พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 Download

– พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 Download