กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย

– พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 Download

– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 Download

– พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 Download

– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Download

– พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ.2521 Download

– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 Download

– พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 Download

– พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 Download

– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 Download