ภารกิจถ่ายโอน

– สรุปการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ อปท. ปีการศึกษา 2549 – 2556 Download