คณะอนุกรรมการ ก.ก.ถ.

Home| Tag:คณะอนุกรรมการ ก.ก.ถ.

การประชุมคณะอนุกรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2563

2020-11-30T11:01:05+07:0016 พฤศจิกายน 2563|Tags: , |

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธานอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563

2020-11-30T11:03:59+07:0010 พฤศจิกายน 2563|Tags: , |

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำนียบรัฐบาล รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายวิทูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง สกถ.

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

2020-11-30T11:13:03+07:004 พฤศจิกายน 2563|Tags: , |

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

2020-11-30T11:17:13+07:0029 ตุลาคม 2563|Tags: , |

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ครั้งที่ 5/2563

2020-12-01T11:38:36+07:0013 สิงหาคม 2563|Tags: , |

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจราย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ครั้งที่ 5/2563 โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ เรื่องพิจารณา สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินนงานของ อปท.ในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ แนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากการบังใช้ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563

2020-12-01T12:19:21+07:0013 มีนาคม 2563|Tags: , |

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่องเพื่อพิจารณา การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2563

2020-12-01T12:51:48+07:0010 มีนาคม 2563|Tags: , |

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ เรื่องพิจารณา การถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานครตามแผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

2020-12-01T15:04:10+07:006 มีนาคม 2563|Tags: , |

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่องเพื่อพิจารณา การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง กลุ่มที่ 1 –

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2563

2020-12-01T15:06:34+07:0019 กุมภาพันธ์ 2563|Tags: , |

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจสกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สรุปผลการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562

2020-12-01T17:39:50+07:0025 ธันวาคม 2562|Tags: , |

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ เรื่องเพื่อพิจารณา – แนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – สรุปผลการประเมินเบื้องต้นการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถยนต์ค้างชำระใน อ.

อ่านต่อ »

Go to Top