การประชุม

Home| Tag:การประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2563

2021-01-22T12:01:50+07:0023 พฤศจิกายน 2563|Tags: |

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกยน 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิทูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์ ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านกระจายอำนาจ สกถ.

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

2020-11-30T10:56:06+07:0017 พฤศจิกายน 2563|Tags: |

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทรี ผอ.ส่วนนิติการ สกถ. เป็นเลขานุการ มีเรื่องพิจารณาดังนี้ ขอหารือการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ มติที่ประชุม แจ้งผลการหารือกรณีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือไม่

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2563

2020-11-30T11:01:05+07:0016 พฤศจิกายน 2563|Tags: , |

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธานอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563

2020-11-30T11:03:59+07:0010 พฤศจิกายน 2563|Tags: , |

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำนียบรัฐบาล รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายวิทูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง สกถ.

อ่านต่อ »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ครั้งที่ 2

2020-11-30T11:06:49+07:005 พฤศจิกายน 2563|Tags: |

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อส่งเสริมผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่รางวัล (UNPSA) 2021 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

2020-11-30T11:13:03+07:004 พฤศจิกายน 2563|Tags: , |

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563

2020-11-30T11:20:15+07:0029 ตุลาคม 2563|Tags: |

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส เป็นอนุกรรมการ และนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

2020-11-30T11:17:13+07:0029 ตุลาคม 2563|Tags: , |

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2563

2020-11-30T11:23:22+07:0027 ตุลาคม 2563|Tags: |

วันอังคารที่ 27 ต.ค. 2563 ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ เป็นอนุกรรมการ และ น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจาย อำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 2/2563

2020-11-30T11:29:08+07:0026 ตุลาคม 2563|Tags: |

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 วลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เรื่องเพื่อพิจารณา

อ่านต่อ »

Go to Top