รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อร่างกฎหมายที่แก้ไข ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

สรุปการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

           สรุปความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 10 ส.ค. ๒๕๖๐

1. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
Download PDF

2. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
Download PDF

3. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
Download PDF

4. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
Download PDF

5. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
Download PDF

โดยจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอประกอบการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป