รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลการะทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเพิ่มเติม