โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.