🔥ลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567🔥

****************

QR Codeที่ 1 ลงทะเบียน

คลิกลงทะเบียน

QR Codeที่ 2 ห้องประชุมออนไลน์

คลิกเข้าห้องประชุมออนไลน์

QR Codeที่ 3 ตอบแบบสอบถามออนไลน์

คลิกตอบแบบสอบถามออนไลน์

QR Codeที่ 4 แบบสอบถาม

คลิกดาวน์โหลดแบบสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. นางสาววรินทร เชื้อบุญช่วย นิติกรชำนาญการ               โทร. 092-7472922 
2. นางสาวโดมนภา ประดิษฐ์เจริญ นิติกรปฏิบัติการ          โทร. 089-9278553