โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

**************************

เกณฑ์การพิจารณา

**************************

สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมโครงการ หรือ Link

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-612-6060