แบบสอบถาม บุคลากรใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อปท.

จากบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันหลังการถ่ายโอนมาเป็นระยะเวลา 9 เดือน