เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SD Politics Think Tank “การเมืองมิติการพัฒนา : การกระจายอำนาจสู่รากฐานเมืองที่มั่นคง”

โครงการ ”Politics Think Tank

“การเมืองมิติการพัฒนา : การกระจายอำนาจสู่รากฐานเมืองที่มั่นคง”

***************************