*************************************
          สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ในรูปแบบรูปเล่มและ e-Book รวบรวมการศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับบริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซชิ่ง จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2546 ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ ได้มอบหนังสือให้กับคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศึกษาพุทธประวัติด้วย หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ จะถูกแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาพุทธประวัติ และหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 เล่ม ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับหนังสือทศชาติฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนครบถ้วนตามจำนวนแล้ว และจะทยอยจัดส่งหนังสือทศชาติฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป