การชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมแกรนด์เอบี ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  คลิกลงทะเบียน ปิดรับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น (Cisco Webex Meetings) คลิกลงทะเบียน

การชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์