การระบุว่า “สถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทยดีขึ้นหรือเลวลง” ผู้เขียนประเมินจากปัจจัยที่เกิดขึ้น 3 ประการคือ

1. การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ

2. ความตื่นตัวของประชาชนต่อปัญหาคอร์รัปชัน

3. พฤติกรรมคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงที่ผ่านมา  อ่านบทความเพิ่มเติม