• รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด