• รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด