– ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 Download
– แสดงความคิดเห็นฯ สแกน QR Code ด้านล่าง หรือ คลิกแสดงความคิดเห็น