1. ร่างพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2. ร่างพระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

3. ร่างพระราชบัญญัติ โรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4. ร่างพระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

5. ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

6. ร่างพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

7. ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

8. ร่างพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

9. ร่างพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….