ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  มีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการของสำนักงาน โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564  คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด