การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2567 วันพุธที่ 17 ม.ค. 2567 เวลา 13.30 น.

 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

***************

  • ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2567  ดาวน์โหลด