ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

***************************

  • ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 2 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 1 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด