ระยะเวลาการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด