*************************************

ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566

ประกาศฯ

– ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ฉบับ ดาวน์โหลด

การรับฟังความคิดเห็นฯ

– ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คลิกแสดงความคิดเห็น หรือ Scan QR Code

– ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. …. คลิกแสดงความคิดเห็น หรือ Scan QR Code

– ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คลิกแสดงความคิดเห็น หรือ Scan QR Code

– ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คลิกแสดงความคิดเห็น หรือ Scan QR Code

– ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คลิกแสดงความคิดเห็น หรือ Scan QR Code