การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทน อปท. พ.ศ. ….

***********************

ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567

ประกาศฯ

– ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทน อปท. พ.ศ. …. ดาวน์โหลด

ร่างกฎกระทรวงฯ

– ร่างกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทน อปท. พ.ศ. ….  ดาวน์โหลด

การรับฟังความคิดเห็นฯ

– การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทน อปท. พ.ศ. ….

คลิกแสดงความคิดเห็น หรือ Scan QR Code