กำหนดให้ อปท. บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566

—————————

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ

เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2566

– เอกสารประกอบการบรรยาย

  • เอกสารประกอบการบรรยาย (การชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ)  ดาวน์โหลด 
  • เอกสารประกอบการบรรยาย (การใช้งานระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ)           ดาวน์โหลด 

– คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

– คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด


  • ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

02-2834608, 4624 / 084-7307319, 086-4677057