การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2567

      ขอเชิญชวน อปท. ทั่วประเทศ เข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

ประจำปี พ.ศ. 2567  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Webex หรือรับชมทาง Facebook Live จำนวน 8 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567

—————————

– หนังสือเชิญประชุม

– กำหนดการประชุม ดาวน์โหลด 

– รายละเอียดหัวข้อการบรรยายฯ ดาวน์โหลด 


* หมายเหตุ

1. กรุณาแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ อปท. ผู้เข้าร่วมฟังการประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดของ อปท. แต่ละประเภท

โดยแจ้งรายชื่อผ่านแบบตอบรับทาง QR Code เท่านั้น

2. เนื่องจากเป็นการประชุมแบบออนไลน์ อปท. สามารถแจ้งรายชื่อและเข้าร่วมประชุมได้มากกว่าหนึ่งท่าน

3. อปท. สามารถเข้าร่วมฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

4. อปท. สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ได้แก่

– คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลฯ

– คู่มือแนะนำการใช้งานระบบฯ และวิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับ อปท. ดาวน์โหลด

5. เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

  • เอกสารประกอบการบรรยายการชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ ดาวน์โหลด 
  • เอกสารประกอบการบรรยายการใช้งานระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ ดาวน์โหลด 

– ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

02-2834608, 4624 / 084-7307319, 086-4677057