• ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.ครั้งที่ 3/2564 วาระเพิ่มเติม (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
  • ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2564  ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด