การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท. ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล

 United Nations Public Service Awards 2023