วีดีทัศน์ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ รักษาราชการแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ลิงค์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/…/16dP7buPF5QoxDLOgGPBH_cGdAyK…

หนังสือที่ระลึก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์ PDF [Download]   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท.ฯ

การสมัคร

  • สมัคร อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกสมัคร

หนังสือขยายเวลาการรับสมัครฯ

เทปบันทึกการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ฯ

การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินฯ

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมแกรนด์เอบี ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล       แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  คลิกลงทะเบียน ปิดรับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น (Cisco Webex Meetings) คลิกลงทะเบียน ปิดรับ

การชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์

หนังสือเชิญชวนรับสมัคร