รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของอปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

– รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของอปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑