ผลงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2017

นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี