ผลงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2017

นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม

– ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย)

– ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างผลงานฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตอบคำถามรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ที่ได้รับรางวัล UNPSA 2017

– 15 คำถาม UNPSA 2017 (ฉบับภาษาไทย-ทต.เขาพระงาม)

– 15 คำถาม UNPSA 2017 (ฉบับภาษาอังกฤษ-ทต.เขาพระงาม)

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัด ลพบุรี

– ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ

– ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคำตอบเป็นภาษาไทย

– ตัวอย่างวีดีทัศน์ของโครงการ

องค์ความรู้ เรื่องแนวทางหลักเกณฑ์และคำอธิบายการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. 2017

– หลักเกณฑ์ในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. 2017

– คำอธิบายและข้อบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. 2017 (ฉบับภาษาไทย)

– ข้อมูลความรู้และแนวทางของรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)