การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2024 (UNPSA)