โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องการกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อปท. ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

  • วันที่ :9 มีนาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในการเปิดการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 10 มีนาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน