การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง รพ.สต. ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ :31 พฤษภาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                           วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์จันทิมา เขียวแก้ว อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และนายธนา ยันตรโกวิท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พร้อมด้วยนายชยุต อุดมเวชชวกร ผอ.สตป. และคณะเจ้าหน้าที่ สกถ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง รพ.สต. ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบข้อมูล และข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และนำไปสรุปรายงานผลการติดตามฯ เสนอ ก.ก.ถ. ทราบ และพิจารณาให้มีข้อสั่งการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 1 มิถุนายน 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน