การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • วันที่ :31 มีนาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษยายน 2564 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 จำนวน 160 คน ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร.สกถ. นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายศุภฤกษ์ สำลีอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จังหวัดอ่่างทอง และนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ร่วมเป็นวิทยากร
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 2 เมษายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน