การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

  • วันที่ :23 เมษายน 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

                  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) และผ่าน Facebook Live ของ สกถ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีกำหนดจัดการประชุมฯ จำนวน จำนวน 8 ครั้ง ให้แก่ อปท. ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ วิทยากรประกอบด้วย นายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางสาว เนาวรัตน์ อัคคี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายมาฆะนันท์ สิงหะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สกถ. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ และวิทยากรได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัดและการใช้งานระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดีรวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ที่ไม่บันทึกข้อมูลเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ มากขึ้น