การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นักวิชาการ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

  • วันที่ :22 เมษายน 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

               วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นักวิชาการ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการทางการคลังที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนและรายได้ประเภทภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ลดความเหลื่อมล้ำด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบปัญหาอุปสรรคด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน