การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ :19 พฤษภาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                    วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 107 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) หรือรับชมผ่าน Facebook Live ของ สกถ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 8 ครั้ง สำหรับในวันนี้เป็นการจัดครั้งที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ อปท. จากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เลย และอำนาจเจริญ ให้ความสนใจเข้ารับฟัง จำนวน 350 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ อปท. ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการใช้งาน ระบบประเมินผลฯ โดยมีวิทยากรประกอบด้วยนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางสาวเนาวรัตน์ อัคคี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายมาฆะนันท์ สิงหะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สกถ. ได้ตอบข้อซักถาม ให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อปท. มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบมากขึ้น
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 24 พฤษภาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน