การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ :18 พฤษภาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                      วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 107 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) หรือรับชมผ่าน Facebook Live ของ สกถ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 8 ครั้ง สำหรับในวันนี้เป็นการจัดครั้งที่ 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ อปท. จากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ให้ความสนใจเข้ารับฟัง จำนวน 345 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ อปท. ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการใช้งาน ระบบประเมินผลฯ โดยมีวิทยากรประกอบด้วยนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางสาวเนาวรัตน์ อัคคี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายมาฆะนันท์ สิงหะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สกถ. ได้ตอบข้อซักถาม ให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อปท. มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบมากขึ้น
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 19 พฤษภาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน