การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

  • วันที่ :16 มีนาคม 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และนักวิชาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 300 คน วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเสนอมาตรการทางการคลังที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารการเงินการคลังของ อปท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการคลังให้แก่ อปท. ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. เพื่อพัฒนาการจัดสรรรายได้และพัฒนาศักยภาพการเงิน การคลังของ อปท. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป