การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ครั้งที่ 2

  • วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563
  • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อส่งเสริมผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่รางวัล (UNPSA) 2021 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว มีกำหนดระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลงาน รวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิคในการก้าวเข้าสู่รางวัล UNPSA 2021 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการคัดเลือกจาก สปน. จำนวน 10 แห่ง รวมจำนวน 90 คน สำหรับวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายอัตถพงษ์ ฉันทานุมััติ นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ.

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Tags: Published On: 5 พฤศจิกายน 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน