การประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  • วันที่ :7 เมษายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการระบายน้ำ กทม. สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 28 เมษายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน